Presentació

La Secció d’Arqueologia és un òrgan que forma part del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears.

Les principals finalitats i activitats promogudes per la Secció d’Arqueologia són:

 1. Defensar els interessos del col•lectiu en tots els àmbits de la seva actuació professional i de les seves relacions laborals.
 2. Procurar la dignificació de la professió d’arqueòleg, assolir el reconeixement de l’Arqueologia com a activitat professional especialitzada. Aquesta comprèn totes les tasques duites a terme amb metodologia arqueològica, així com aquelles que es derivin de l’actuació, l’estudi i la difusió del Patrimoni Arqueològic.
 3. Fomentar la defensa, la protecció i la valoració del Patrimoni Arqueològic com a part integrant del Patrimoni Històric.
 4. Servir de conducte per a la participació dels Arqueòlegs en les funcions públiques de caràcter representatiu i altres tasques d’interès general.
 5. Protegir l’activitat de l’arqueòleg davant l’intrusisme professional, assumint la representació, gestió i defensa dels interessos legítims dels seus associats davant qualsevol persona o entitat, pública o privada, física o jurídica.
 6. Procurar aconseguir el major nivell d’ocupació dels associats a través d’una sèrie de mesures com la creació d’una borsa de treball, o establint convenis de col•laboració amb qualsevol persone o entitat, pública o privada.
 7. Promoure la creació d’un marc legal que protegeixi i defensi la professió d’arqueòleg.
 8. Elaborar i aprovar el corresponent Codi Deontològic de la professió d’arqueòleg, que suposarà una obligació per a tot el quefer professional individual i col•lectiu.
 9. Fomentar, per als associats, activitats i serveis comuns d’interès de caràcter professional, formatiu i altres anàlegs.
 10. Recomanar a la Junta de Govern del CDL l’establiment dels honoraris orientatius en l’exercici lliure de la professió.
 11. Promoure la participació de la Secció en els òrgans decisoris en l’ordenació del territori i en la defensa, protecció i gestió del Patrimoni Històric.
 12. Denunciar i informar l’Administració competent de qualsevol actuació que atempti d’alguna manera contra el Patrimoni Històric.
 13. Vetllar per l’acompliment de la normativa i legislació vigents sobre Patrimoni Històric en matèria arqueològica.
 14. Relacionar-se i actuar davant les institucions de l’Estat, les persones físiques o jurídiques i qualsevol altre ens públic o privat i especialment amb les entitats, associacions i col•lectius que actuïn amb la mateixa funció; així com amb entitats similars de fora de l’Estat i molt especialment amb la Comunitat Europea.
 15. Col•laborar amb altres col•legis professionals en la realització d’estudis i activitats d’interès per a la professió.
 16. Promoure i participar en la renovació dels plans d’estudi universitari per aconseguir una titulació en Arqueologia, en sintonia amb les característiques específiques de l’exercici actualitzat de la professió.
 17. Servir de vehicle d’expressió dels associats a través dels distints mitjans de comunicació i publicitaris que es considerin oportuns.
 18. Establir relacions amb altres seccions d’Arqueologia d’arreu de l’Estat.
 19. Promoure la difusió social de l’activitat professional de l’arqueòleg.